python更新库

 1. 查看哪些库有新版本

  pip list --outdated

 2. 更新命令

  pip install --upgrade 库名

busybox调用本机IPV6地址

v6 () {
ifconfig $(nvram get wan0_ifname_t) | awk '/Global/{print $3}' | awk -F/ '{print $1}'
}
/usr/bin/wget --output-document=/dev/null "http://zhaoxugeng.cn/****.php?v6=$(v6)"

说明:

awk '/Global/{print $3}'  //调用带“Global”的那一行的第三列字符串
awk -F/ '{print $1}'  //将前面处理的字符串用/分割后取第1段

同理,获取IPV4地址:

v4 () {
 ifconfig $(nvram get wan0_ifname_t) | awk '/Mask/{print $2}' | awk -F: '{print $2}'
}

busybox创建批处理文件

[JDC-1 /home/root]# touch v6.sh
[JDC-1 /home/root]# vi v6.sh
[JDC-1 /home/root]# chmod u+x v6.sh
[JDC-1 /home/root]# ls -l v6.sh
-rwxrw-rw-  1 root   root      188 Dec 11 14:05 v6.sh

上面的v6.sh已经变为绿色。

张家口电信宽带IPV6

路由器设置IPV6后无法正常上网,最远只能到达DNS:
240e:4c:4808::1
240e:4c:4008::1
今天抽中午的时间,电脑直连光猫,新建PPPOE拨号,情况依旧,记录信息如下:

C:\Users\Administrator>ipconfig -all

Windows IP 配置

  /*此处省略*/

PPP 适配器 宽带连接:

  连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
  描述. . . . . . . . . . . . . . . : 宽带连接
  物理地址. . . . . . . . . . . . . :
  DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否
  自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
  IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 240e:340:6b17:eb75:b8f3:7b91:e7ff:57ff(首选)
  本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::b8f3:7b91:e7ff:57ff%21(首选)
  IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 123.180.146.118(首选)
  子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
  默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::2a68:d2ff:fe00:fad%21
                    0.0.0.0
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 362179360
  DHCPv6 客户端 DUID . . . . . . . : 00-01-00-01-21-3A-67-1A-2C-D0-5A-EB-83-7F

  DNS 服务器 . . . . . . . . . . . : 222.222.202.202
                    222.222.222.222
  TCPIP 上的 NetBIOS . . . . . . . : 已禁用

路由表:

C:\Users\Administrator>route print
===========================================================================
接口列表
 21...........................宽带连接
 12...28 d2 44 10 27 d9 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 路由表
===========================================================================
/*此处省略*/
===========================================================================
永久路由:
 无
IPv6 路由表
===========================================================================
活动路由:
 如果跃点数网络目标   网关
 21  266 ::/0           fe80::2a68:d2ff:fe00:fad
 1  4531 ::1/128         在链路上
 21   18 240e:340:6b17:eb75::/64 在链路上
 21  266 240e:340:6b17:eb75:b8f3:7b91:e7ff:57ff/128
                  在链路上
 12  4491 fe80::/64        在链路上
 21  266 fe80::/64        在链路上
 21  266 fe80::b8f3:7b91:e7ff:57ff/128                  在链路上
 12  4491 fe80::e81f:5346:8a3:8319/128                  在链路上
 1  4531 ff00::/8         在链路上
 12  4491 ff00::/8         在链路上
 21  266 ff00::/8         在链路上
===========================================================================
永久路由:
 无